اخذ زمین شرکت شهرکها

شهرك صنعتي به چه مكاني گفته مي شود؟

شهرک صنعتی مكاني است داراي محدوده ومساحت معين كه مجموعه‌اي ساماندهي شده ازواحدهاي صنعتي، پژوهشي، فن آوري و خدمات پشتيباني ازقبيل طراحي، مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره اي و بازرگاني در آن مستقر شده و با براي استقرار واحدهاي مذكور اختصاص مي‌يابد و در آن تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي وخدمات ضروري با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت هاي آن به واحدهاي مزبور واگذار مي‌گردد

پرسش و پاسخ هاي متداول سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران.

پرسشدر چه زمانی سند مالکیت زمین به نام متقاضی صادر می شود؟

 پاسخپس از صدور گواهي پايان ساختمانودريافت پروانهبهرهبرداری،در صورت فراهم بودن موجبات قانوني انتقال قطعي و رسمي، با دريافت كليه مطالبات و بهاي زمين از طرف قرارداد نسبت به انتقال قطعی سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی اقدام مي شود.

پرسش : شهرکهای صنعتی تحت پوشش سازمان چه تفاوتهایی با دیگر شهرکها و نواحی صنعتی دارند؟

 پاسخشهرکهای صنعتی تحت پوشش سازمان باتصویبهیاتدولتايجاد گرديده وتحت نظارت دولت بوده و از قوانين و مقررات حاكم بر شهركها و نواحي صنعتي ونيز سیاستهای حمایتی دولت تبعیت می نمایند. قرارداد تخصیص زمین منعقده در آنها در حکم اسناد رسمی می باشند. شهرکهای صنعتی مذکور در مواردی از حمایتهای مالی دولت نیز برخوردار می شوند.

پرسشبرای اجرای طرحهای صنعتی ، سازمان جه تسهیلاتی را پرداخت می کند؟

 پاسخدرحال حاضر پرداخت تسهیلات به طرحهای صنعتی توسط سیستم بانکی کشور صورت می گیرد و می بایست به بانکهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی مراجعه نمود. درصورت تخصیص منابع و اعتبارات تبصره ای مراتب از طریق سازمانهای صنایع و معادن استانها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. ليكن در صورت استفاده متقاضي از تسهيلات اعطائي بانكي، شركتهاي استاني مبادرت به وثيقه گذاردن قراردادهاي مزبور به نفع بانك و يا موسسات مالي اعتباري ذينفع مي‌نمايند.

پرسششرایط واگذاری کارگاههای واقع در شهرکهای صنعتی چگونه است؟

 پاسخبا توجه به محل احداث ، نوع و طراحی آن ، قیمت کارگاهها متفاوت بوده و به صورت نقد و اقساط و نيز اجاره واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از وجود کارگاهها ، مشخصات آنها و شرایط واگذاری به پایگاه های اطلاع رسانی استانها مراجعه فرمائید.

پرسشآیا کارگاههای پیش ساخته نیز در شهرکهای صنعتی احداث می شوند؟

 پاسخبه منظور کمک به راه اندازی واحدهای بسیار کوچک صنعتی در برخی از شهرکها کارگاههایی با مساحت های حداکثر چند صد متر احداث و به متقاضیان واگذار می گردد.

پرسششرايط انتقال حق انتفاع در شهركهاي صنعتي به شخص حقيقي و حقوقي ديگر به چه صورت مي باشد؟

 پاسختكميل فرم درخواست توسط واحد انتقال دهنده و اخذ جواز تاسيس معتبر از واحد انتقال گيرنده و بررسي استقرار واحد انتقال گيرنده از نظر فني و مسائل زيست محيطي، تسويه حساب طرف قرارداد در خصوص ديون حال خود با شركت ، پرداخت 3 در هزارحق انتفاع مربوط به انتقال، ارائه مفاصا حساب بيمه و ماليات توسط انتقال دهنده، تنظيم صورتجلسه انتقال ودرمرحله پاياني با ثبت انتقال در دفترچه قرارداد مي توان اين انتقال راصورت داد.

پرسشاستاندارد رسمی پذیرفته شده در ایران برای تعریف موسسات کوچک و متوسط را لطفا بفرمائید.

 پاسخمعیارتشخیص صنایع کوچک ومتوسط،تعدادپرسنل است. برای صنایع کوچک : زیر۵۰ نفر پرسنل و برای صنایع متوسط : زیر ۲۵۰ نفر پرسنل.

پرسشآیا امکان خرید و فروش طرحها و واحدهای صنعتی در شهرکها وجود دارد؟

 پاسخانتقال زمین صنعتی خام به غیر، مجاز نمی باشد ولی اگر طرف قرارداد در زمین احداث بنا نموده یا به بهره برداری رسیده باشد ، با مجوز كتبي شرکت شهرکهای صنعتی استان و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به انتقال حقوق قراردادي خود به شخص ثالث اقدام نماید.

پرسشنحوه استفاده از تسهيلات بانكي به چه صورت است؟

 پاسخطرحهاي صنعتي داراي جواز تاسيس معتبر كه حداقل آورده متقاضي 30 درصدسرمايه گذاري كل و طرحهايي كه داراي پيشرفت فيزيكي بيش از 40 درصد مي باشند و يا طرحهايي كه با تخصيص اين اعتبار به بهره برداري مي رسند مي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده نمايند.

پرسشصنایعی که می توانند در شهرکهاو نواحي صنعتي مستقر شوند کدامند؟

 پاسخدر شهرکها و نواحي صنعتی عمومی تقریبا تمامی رشته های فعالیت صنعتی می توانند استقرار یابند. اما در شهرکهای صنعتی تخصصی فقط رشته های خاصی از فعالیتهای صنعتی امکان استقرار را دارند.

پرسشخوشه صنعتي يعني چه؟

 پاسخبه مجموعه اي از واحدهاي كسب و كار اطلاق مي شود كه در يك منطقه جقرافيايي و يك گرايش صنعتي متمركز شده وبا همكاري وتكميل فعاليتهاي يكديگر به توليد وعرضه تعدادي كالا و خدمات مي پردازند واز چالشها و فرصتهاي مشترك برخوردارند.

پرسششرایط ثبت نام در کلاس ها چیست؟

 پاسخمخاطبين دوره‌هاي آموزشي را، مديران و كارشناسان مرتبط با حوزه كسب و كارهاي كوچك و متوسط كشور تشكيل مي‌دهند. اولويت با واحدهاي صنعتي و صنفي داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي، كسب و كارهاي كوچك و متوسط خارج از شهرك‌ها و نواحي صنعتي، اعضاي خوشه‌هاي كسب و كار، فن بازارها، مشاورين مستقر در مراكز خدمات فناوري و كسب و كار و اجزاي شهرك‌هاي فناوري مي باشد

پرسشآیا کلاس های آموزشي شامل هزینه میباشد؟

 پاسخدوره های الکترونیکی (براي دو دوره) به صورت رایگان برگزار میشوند و دوره های حضوری و یا سازمانی شامل هزینه میباشند.

پرسشواحدهای صنفی (تولیدی)شامل چه واحدهای می باشد؟

 پاسخواحدهای صنفی (تولیدی) شامل کلیه صنوف تولیدی می باشند که از صنف مربوطه پروانه تولیدی خود را دريافت نمایند. (به طور مثال: تولیدی لوستر، بلور، چینی و…)

پرسشحق شارژ در شهرکهای صنعتی از چه نوع قراردادهایی و یا واحدهایی باید دریافت گردد؟

 پاسخحق شارژ و نگهداري شهرك و ناحيه صنعتي از کلیه قراردادهای منعقده که زمین به آنها واگذار و تحویل گردیده، قابل دریافت می باشد.

پرسشمدارک لازم برای دریافت جواز تاسیس واحد صنعتی کدامند؟

 پاسخصدور جواز تاسیس نیازمند طرح توجيهي بوده و با مراجعه به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مربوطه و تکمیل فرمهای لازم صادر می گردد.

پرسشبرای عقد قرارداد دریافت زمین چه مدارکی لازم است؟

 پاسخبراي انعقاد قرارداد وجود جواز معتبر از مراجع ذيربط، ارائه درخواست تخصيص زمين به شركت استاني، پرداخت بخش نقدي قرارداد، ارائه اسناد تعهدي و ارائه مدارك شناسايي معتبر در مورد اشخاص حقيقي و آگهي آخرين تغييراتروزنامه رسمي به انضمام اساسنامه در مورد اشخاص حقوقي لازم است

 

 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي

ماده1:
شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی‌، شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی‌، پژوهشی‌، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به‌واحدهای مذکور واگذار می‌شود.
ماده2:
مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک می‌باشد.
ماده3:
قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمتهایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق می‌گیرد و منحصر به یک یا چند واحد نمی‌باشد. به‌طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت‌، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشده است از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود
ماده4:
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و درصورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتناب‌ناپذیر می‌باشد
ماده5:
شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید. نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیأت مدیره و حدنصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیش‌بینی می‌شود. ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان است‌. تبصره 1 – اشخاصی که به‌منظور احداث واحد تولیدی‌، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرکهای صنعتی استان قرارداد منعقد می‌نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می‌شوند. تبصره 2 – تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به اداره شهرکهای صنعتی براساس این قانون اقدام می‌نماید.
ماده6:
درصورت خودداری هیأت مدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذی‌ربط‌، شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیأت مدیره خود، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیأت‌مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی‌،
ماده7:
حقوق هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از قسمت‌های مشترک و همچنین تعهدات و قدرالسهم هر یک از آنان از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی آنها به مجموع مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی شهرک صنعتی است‌. درمورد بخشهایی که عرفاً اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیش‌بینی می‌کند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است‌. تبصره – نرخ هزینه‌های مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می‌رسد. سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان (متصرف قانونی‌) از هزینه‌های مشترک توسط هیأت مدیره محاسبه و دریافت می‌شود.
ماده8:
هریک از مالکان می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌دانند، انجام دهند.
تبصره- تغییر در قسمتهای مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرکهای صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز می‌باشد
ماده9:
چنانچه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند مدیر یا هیأت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می‌نماید. هرگاه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیأت مدیره می‌تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و درصورتی که مالک و یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجراء اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یا هیأت مدیره موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. تبصره 1 – درصورتی که قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، هیأت مدیره می‌تواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضائی شکایت کند، دادگاهها موظفند این‌گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به پرداخت بدهی نمایند. همچنین دادگاهها می‌توانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند. استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینه‌های معوق مربوط به گواهی هیأت مدیره شرکت خدماتی و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. تبصره 2 – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیرعامل و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد. تبصره 3 – نظر هیأت مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است‌. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد. تبصره 4 – درصورتی که مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختیها و هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط‌، به حداکثر جریمه موضوع تبصره (1) این ماده به نفع صندوق دولت محکوم می‌گردد. تبصره 5 – بدهیهای هر واحد بابت هزینه‌های مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمی‌باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود.
ماده 10:
دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال‌، اجاره‌، رهن‌، صلح و هبه علاوه بر تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان‌، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.
ماده11:
درصورتی که بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی‌، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تأسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هر دلیل دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی با بازسازی آن موافق نباشند، هیأت مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی می‌تواند نسبت به بازسازی ابنیه و تأسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هر یک از مالکان از هزینه‌های انجام شده‌، سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید. درصورت استنکاف از پرداخت هزینه‌های مزبور براساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می‌گردد. درصورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان‌، شرکت شهرکهای صنعتی استان ذی‌ربط با درخواست هیأت مدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیأت کارشناسی خواهد کرد.
ماده12:
آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون ‌فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387به تأیید شورای نگهبان رسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان دپارتمان پویان ثبت کافیست عبارت (مشاوره )را به سامانه 10003440 ارسال نمایید تا کارشناسان ما در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیرند.